Kannerbal

23.02.2020, 15:00 Uhr, Ecole primaire Dommeldange, Salle Pir Pelkes – (Animation)

Kannerbal. D'Animatioun gëtt vu Kiddy Event assuréiert

Concert - Legenden

13.06.2020, 20:00 Uhr, Ecole primaire Dommeldange, Salle Pir Pelkes – (Concert)

Gala-Concert zesummen gesongen vun der Société Chorale Grand-Ducale Dommeldange an der Chorale "La Fraternelle"  Gronn ënnert der Directioun vum Michel Ronkar.

Concert - Legenden

27.06.2020, Schoos – (Concert)

Concert zesummen gesongen vun der Société Chorale Grand-Ducale Dommeldange an der Chorale "La Fraternelle" Gronn. ënnert der Directioun vum Michel Ronkar.