Ons nächst Aktivitéiten

Den Detail fannt dir an onsem Agenda

 

04. November 2018

Haupeschadg am Centre Culturel Drescher zu Dummeldeng

11.00 Concert Apéritif vun der Société Chorale Grand-Ducale Dommeldange zesummen mat der Chorale Fraternelle Stadgronn

13.00 Mëttegiessen op Réservatioun

15:00 Thé Dansant mam Orchester Los Figaros