Mir siche Verstärkung an alle Stëmmen

Hut Dir Loscht um Sange a Loscht e Projet mat ze maachen? Da mëllt Iech bei onsem Chef ënnert directioun@chant.lu oder bei onsem Präsident um Telefon 621 167 023.